Nada posljednja umire

592 nada umire posljednjaJedna poslovica kaže: "Nada umire posljednja!" Da je ova izreka istinita, smrt bi bila kraj nade. U propovijedi na Duhove Petar je izjavio da smrt više ne može držati Isusa: „Bog ga je uskrisio (Isus) i izbavio od muka smrti, jer nije bilo moguće da ga smrt zadrži“ (Djela apostolska 2,24).

Pavao je kasnije objasnio da su kršćani, kako je prikazano u simbolici krštenja, sudjelovali ne samo u Isusovu raspeću nego i u njegovom uskrsnuću. «Tako smo s njim pokopani krštenjem u smrt, da kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih slavom Očevom, tako i mi možemo hodati u novom životu. Jer ako smo s njim srasli, postali mu slični u njegovoj smrti, tada ćemo i u uskrsnuću biti poput njega» (Rimljanima 6,4-5.).

Zbog toga smrt nema vječne moći nad nama. U Isusu imamo pobjedu i nadu da ćemo se uzdići u vječni život. Ovaj novi život započeo je kad smo prihvatili život uskrslog Krista u nama vjerujući u njega. Bilo da živimo ili umiremo, Isus ostaje u nama i to je naša nada.

Fizička smrt je teška, posebno za rodbinu i prijatelje koji su ostali. Međutim, nemoguće je da smrt drži mrtve jer su oni u novom životu u Isusu Kristu, koji jedini ima vječni život. "Ali ovo je život vječni, da poznaju tebe, koji si jedini pravi Bog i koga si poslao, Isus Krist" (Iv 17,3). Za vas smrt više nije kraj vaših nada i snova, već prijelaz u vječni život u naručju Oca nebeskog, koji je sve to omogućio po svom Sinu Isusu Kristu!

autor James Henderson